ביטוח אחריות דירקטורים, ביטוח נושאי משרה

ביטוח אחריות של דירקטורים או ביטוח נושאי משרה כמו מנהלים, מנכ'לים, סמנכ'לים וכיוצא באלו הוא לעשה ביטוח של האחריות המקצועית של דירקטור או נושא משרה או מנהל אשר לגביהם נעשה הביטוח.

הביטוח מיועד למקרים של תביעות שמוגשות כנגד אותם מבוטחים, נושאי משרה או דירקטורים, בטענה שהם הפרו את האחריות המקצועית שלהם או את החובות שלהם במסגרת תפקידם.

למשל, אדם המכהן בתפקיד דירקטור בחברה פרטית רשומה כדין בישראל. הדירקטור נוטל חלק ומשתתף בישיבות דירקטוריון או ישיבות מועצת מנהלים של החברה. הדירקטור נוטל חלק בהחלטות המתקבלו בחברה, ואף משתתף בהצבעות של אסיפת הדירקטוריון. לעיתים מתברר כי דירקטור אינו מקיים את חובותיו על פי דין. לדוגמא חובת תום הלב והנאמנות לחברה.

כך למשל, דירקטור שבת זוגו היא מנהלת או אחת הבעלים בחברת ביטוח גדולה, והוא משתתף בהצבעה שבה מחליטה חברה להתקשר עם חברת הביטוח הזו, בין היתר, כי הדירקטור שכנע את מועצת המנהלים. במקרה כזה קיים אצל דירקטור זה ניגוד עניינים, והצבעתו נעשית בחוסר תום לב ותוך מעילה באמון החברה ובעלי מניות בחברה.

במקרה כזה עלולים בעלי מניות בחברה או החברה עצמה או אפילו מנהלים אחרים בחברה להגיש תביעה נגד אותו דירקטור, ולתבוע ממנו כספים שהחברה הפסידה בגין אותה עסקה או כספים שהחברה הוציאה בגלל התקשרותה בעסקה זו.

ביטוח אחריות דירקטורים אמור לכסות מקרה כזה, באופן שחברת הביטוח תסייע למבוטח להתגונן כנגד התביעה, ואף לשלם סכומים שייפסקו על ידי בית המשפט או סכומים שהצדדים יגיעו לפשרה לגביהם ( כמובן בהסכמה של חברת הביטוח ).

יש לציין כי ביטוח אחריות נושאי משרה דירקטורים ומנהלים הוא עניין שיש לעגן בתנאי העבודה של המנהל או בהסכם ההתקשרות בין נושא המשרה ובין החברה או התאגיד או המקום בו הוא מכהן.

יש להוסיף כי ביטוח אחריות של נושאי משרה כפוף למגבלות הקבועות בפוליסת הביטוח, וכן למגבלות הקבועות בדין הישראלי כמו חוק החברות, תשנ ' ט – 1999 ותקנות מכוחו.

כתיבת תגובה