ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית הוא סוג של ביטוח על אחריות מקצועית של מבוטח במסגרת עבודתו או מקצועו.

ביטוח אחריות מקצועית מוכר ומקובל בישראל בקרב רופאים, עורכי דין, יועצים, מהנדסים ומומחים שונים, שעשויים להיות חשופים לתביעות של לקוחות או צדדים שלישיים בטענה שלא קיימו חובות מקצועיות שלהם או בטענה שהפרו את האחריות המקצועית שלהם, ובכך גרמו אבדן או הוצאה או נזק מסוג כלשהו למבוטח או לאחרים.

כך למשל, עורך דין אשר ערך הסכם עבור מי שרוכש דירת יד שנייה. עורך הדין ניהל את המשא ומתן ואף הביא לחתימה של רוכש הדירה על הסכם עם המוכר. אולם, מתברר שעורך הדין לא בדק, עוד לפני העסקה, האם המוכר הוא בעל זכויות בדירה והאם הוא רשאי וזכאי למכור אותה לרוכש, ולא הוציא נסח טאבו או אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל על מנת לוודא זאת. בדיעבד מתברר, שהמוכר מכר נכס שלא היה בבעלותו, ואולי אף שהנכס היה משועבד לצדדים שלישיים. הרוכש כבר העביר כספים למוכר, והמוכר מסרב להשיבם, ונעלם מן הארץ. במקרה כזה, סביר להניח שהרוכש האומלל יגיש לבית המשפט המוסמך תביעה כנגד עורך הדין. תביעה כזו תיסוב סביב רשלנותו של עורך הדין והעובדה שעורך הדין הפר את חובותיו כלפי לקוחו ולא קיים בדיקות מינימליות שהיה חייב לערוך בטרם אישר ללקוח שלו להתקשר בהסכם.

במקרה כזה, אם עורך הדין היה מבוטח כדבעי ובביטוח תקף גם בזמן הגשת התביעה נגדו, יסייע לו הביטוח להתגונן כנגד התביעה, ואף אם יימצא אחראי על ידי בית המשפט, הביטוח ישלם את הסכומים שייפסקו נגדו.

הדברים כמובן כפופים לפוליסה ולהסכם הביטוח שנעשה בין הצדדים.
הביטוח כפוף למגבלות שבפוליסת הביטוח למשל סכום הביטוח המקסימלי, תקופת הביטוח, האם הביטוח חל על כל מקרה או אינו חל על רשלנות ועל מקרה שנעשה בזדון וכן הלאה.
הביטוח כפוף גם למגבלות שבדין. במקרה של עורך דין למשל, יחולו כללים שונים החלים על עורכי דין כולל חובת נאמנות ללקוח וכיוצא באלה.
דוגמא נפוצה אחרת היא ביטוח אחריות מקצועית של רופאים. ביטוח אחריות מסוג זה יהיה רלוונטי במקרה שבו רופא מבוטח התרשל במסגרת עבודתו או לא קיים חובות החלות עליו. לדוגמא, רופא ניתח אדם, שכח בבטנו מספריים, והמספריים גרמו לדימום וזיהום. הדבר חייב ניתוחים נוספים ואף נגרמו למנותח לנכות זמנית, שחייבה סיוע למנותח לתקופה מסויימת. המנותח עלול לתבוע את הרופא המנתח ואף גורמים נוספים כמו בית החולים או קופת החולים הרלוונטיים. המנותח יתבע בטענה שהרופא או הנתבעים האחרים התרשלו ועל כן נגרמו למנותח נזקי גוף ואף הפסדים והוצאות כספיות שצריכות לחול על הרופא. שוב, ביטוח אחריות תקף אם קיים במועד הגשת התביעה, עשוי לסייע לרופא להתגונן כנגד התביעה.

חשוב להדגיש כי ביטוח אחריות מקצועית יחול בהתאם להסכמות בין המבט ובין מבוטח ולפי הסכם ביטוח בין הצדדים.

בדרך כלל ביטוח אחריות מקצועית יחול על תביעות שיוגשו נגד מבוטח בתקופת הביטוח – כלומר לפי המועד שבו מגישים את התביעה.

בדרך כלל, כדי שאותו ביטוח אחריות מקצועית יחול על מבוטח, אותו מבוטח חייב שתהיה לו פוליסת ביטוח תקפה בזמן שהוגשה נגדו התביעה, ולא רק בזמן שבו קרה האירוע נשוא התביעה.

כתיבת תגובה