ביטוח חיים

ביטוח חיים
ביטוח חיים הוא ביטוח שבו מקרה הביטוח מוגדר הוא מותו של המבוטח או של זולתו או הגיעם לגיל מסוים או מקרה אחר בחייהם למעט תאונה, מחלה ונכות.
בביטוח חיים שבו המוטב הוא בן הזוג של המבוטח, ללא ציון שמו, יזכה בתגמולי הביטוח מי שהיה בן זוגו בקרות מקרה הביטוח, ואם נקבעו קרובים – הקרובים שהיו בחיים בקרות המקרה. אם המוטב בביטוח חיים הוא ילדים או צאצאים של המבוטח, הם כוללים גם צאצא מאומץ ומי שנולד תוך 300 ימים לאחר קרות המקרה.
אם ביטוח חיים קובע מספר מוטבים, ולא נקבעו חלקיהם, יחלקו ביניהם את תגמולי הביטוח בשווה.
במקרה שבו מת מוטב שאינו המבוטח, לפני שקרה מקרה הביטוח, הרי שבן זוגו או צאצאיו לפי דין יהיו זכאים לחלקו בתגמולי הביטוח. אם אין לו שארים כאמור, הזכות לתגמולי הביטוח תהיה של המבוטח.
נציין כי ביטוח חיים מזכה בתגמולי ביטוח גם אם המבוטח התאבד כעבור שנה או יותר מכריתת החוזה ( אלא אם הוסכם אחרת בחוזה הביטוח ). ביטוח תאונה, ביטוח

כתיבת תגובה