ביטוח נכסים

ביטוח נכסים
ביטוח נכסים הוא ביטוח שבו חייב המבטח לשפות בעד נזק שנגרם למבוטח או למוטב, מחמת שהנכס המבוטח אבד או ניזק.
הנכס המבוטח יכול שיהיה של המבוטח או של זולתו.
לגבי סכום הביטוח, קיימות מספר אפשרויות. הצדדים יכולים להסכים מראש על שיעור השיפוי ואז יהיו תגמולי הביטוח כמוסכם, ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם. הצדדים יכולים גם להסכים שחובת השיפוי של המבטח תהיה כשיעור הנזק שנגרם, ובלבד שלא תעלה על הסכום שנתחייב בו בחוזה.
תגמולי הביטוח צריכים להיות מחושבים מלכתחילה באופן שמביא את המוטב, ככל האפשר, למצב שבו היה נמצא אילו לא קרה מקרה הביטוח. כאשר מבטחים נכס בפני סיכון מסוים, הוא אמור לכסות גם נזק שנגרם לו בשל אמצעים סבירים שננקטו להצלתו מאותו סיכון.
אם נוצר מצב של ביטוח יתר, שבו סכום הביטוח בעת כריתת החוזה או לאחר מכן עולה באופן בלתי סביר על שווי הנכס המבוטח, רשאי כל צד, בכל עת בתקופת הביטוח, לדרוש הפחתה של סכום הביטוח עד לשווי האמיתי והעדכני של הנכס בשעת הדרישה, ואז יפחת סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח.
אם בעת כריתת חוזה הביטוח היה סכום הביטוח פחות משווי הנכס המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי. ביטוח חובות ביטוח חובות הוא ביטוח מפני אי פירעון של חוב. במקרה כזה, עוברת למבטח הזכות של המבוטח כלפי החייב, וזאת כאשר המבטח שילם למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם. ביטוח אחריות ביטוח אחריות הוא ביטוח שבו חייב המבטח לשפות את המוטב בשל חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי.
ביטוח אחריות מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, והוא אף מעל לסכום הביטוח.
מחד, בביטוח אחריות המבטח רשאי ( או חייב לפי דרישת הצד השלישי ) לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו. מאידך, כל טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי.

כתיבת תגובה