גילוי נאות בביטוח

גילוי נאות בביטוח
המבוטח מצידו חייב בגילוי מלא ונאות של כל המידע שהמבטח מבקש ושל פרטים נכונים ואמיתיים אשר רלוונטיים לביטוח.
בהתאם, אם ניתנה תשובה שאינה מלאה וכנה לשאלה בעניין מהותי, רשאי המבטח בתנאים מסוימים לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח. במקרים מסוימים המבטח עשוי להיות אפילו פטור כליל מתשלום למשל אם התשובה ניתנה בכוונת מרמה. החמרת סיכון אם למבוטח נודע שחל שינוי מהותי למשל שנוי בעניין מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה או שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח בנושא שצוין בה בפוליסה במפורש שהוא עניין מהותי או דבר המגלה שתשובה לשאלה בעניין מהותי הייתה לא נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה של ממש – הרי שהמבוטח חייב להודיע על כך מיד למבטח בכתב. התוצאה של החמרת סיכון כאמור היא שתוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיום שנודע לו עליו בדרך אחרת, לפי המוקדם יותר, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח. הפחתת סיכון אם דמי ביטוח נקבעים בהתחשב בנסיבות שהחמירו את הסיכון המוטל על המבטח, אבל אחרי כן חדלו אותן נסיבות להתקיים או להשפיע על סיכון המבטח, זכאי המבוטח להפחתת דמי הביטוח, למעט הוצאות המבטח, בעד התקופה שלאחר שהודיע למבטח על השינוי, ולהעמדתם על מה שהיה משתלם לפי המקובל אצל המבטח בשעת קביעת דמי הביטוח בהעדר אותן נסיבות.

כתיבת תגובה