דמי ביטוח

דמי ביטוח
על פי החוק, דמי הביטוח ישולמו עם כריתת החוזה או תוך זמן סביר לאחר מכן, ואם נקבעו לתקופות קצובות – בראשית כל תקופה.
אם הביטוח הנו למספר שנים, ודמי הביטוח נקבעו בסכום כולל, ישולמו דמי הביטוח בשיעורים שנתיים שווים בתחילתה של כל שנת ביטוח.
במקרה שבו דמי הביטוח לא שולמו או לא שולמו במלואם, והמבטח פנה למבוטח והתריע בפניו על כך, אך המבוטח לא שילם את דמי הביטוח תוך 15 יום מהפנייה, המבטח רשאי להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. תקופת הביטוח לגבי תקופת הביטוח, הרי שאם אין הסכם אחר, תקופת הביטוח מתחילה עם כריתת החוזה והיא מסתיימת בחצות הלילה שבסוף יומה האחרון. אם לא הוסכם על תקופת הביטוח, רשאי כל צד לבטלו בכל עת בהודעה בכתב לצד השני. אם אכן אחד הצדדים ביטל את החוזה בהתאם לתנאי הביטול שבחוזה הביטוח או על פי החוק, מתבטל החוזה כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לצד השני.

כתיבת תגובה