הודעה על קרות מקרה ביטוח

הודעה על קרות מקרה ביטוח
אם חס וחלילה קרה מקרה הביטוח, המבוטח ו/או המוטב חייבים להודיע על כך למבטח מייד לאחר שנודע להם על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח.
לאחר לאחר שנמסרה הודעה כאמור ותביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מייד את כל מה שדרוש לבירור חבותו ואחריותו.
יש לציין כי על המבוטח והמוטב לסייע למבטח ולהיענות לדרישות שלו למסור למבטח את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות.

כתיבת תגובה