חוזה ביטוח

חוזה ביטוח
על פי החוק הישראלי, כולל חוק חוזה הביטוח, התשמ'א – 1981, חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב.
על פי החוק, משנכרת חוזה ביטוח, על המבטח למסור למבוטח פוליסה – כלומר, מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם אלא אם נהוג באותו סוג ביטוח שלא להוציא פוליסה. עם זאת, כל עוד לא נמסרה פוליסה לידי המבוטח הרי שהתנאים הנהוגים באותו סוג ביטוח אצל אותו מבטח יראו כתנאים המוסכמים בין הצדדים, וזאת אלא אם הוסכם בין הצדדים על סטייה מאותם תנאים.
החוק מחייב את המבטח להדגיש ולהבליט מגבלות שחלות על הביטוח. המבטח נדרש ע ל פי החוק שכל תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצוינו בהבלטה מיוחדת, אחרת המבטח לא יהיה זכאי להסתמך עליהם בקרות אירוע ביטוחי. המבטח חייב למסור למבוטח העתקים של הפוליסה והנספחים שלה.

כתיבת תגובה