תחלוף, סברוגציה

תחלוף, סברוגציה
לעיתים קיימת למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או זכות שיפוי כלפי צד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח. במקרה כזה, מששילם המבטח למוטב תגמולי ביטוח, עוברת הזכות של המבוטח לפיצוי או לשיפוי – אל המבטח, וזאת כשיעור התגמולים ששילם. זו זכות תחלוף או סברוגציה.
המבטח מוגבל בזכות התחלוף, והוא אינו רשאי להשתמש בה באופן שיפגע בזכות המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.
עם זאת, במקרה שבו המבוטח קיבל מהצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי זכות תחלוף או סברוגציה, עליו להעבירו למבטח.

כתיבת תגובה