הקטנת נזק

הקטנת נזק לגבי ביטוח שבו סכום הביטוח או תגמולי הביטוח הם לפי שיעור הנזק, ולא סכום קבוע מראש, המבטח אינו חייב לשלם תגמולי ביטוח עבור נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט. אם בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, המבוטח […]