מרמה וזדון בביטוח

מרמה בביטוח
בכל מקרה שבו המבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או העלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, או לא קיימו את חובתם לסייע למבטח בבירור אחריותו, והדבר נעשה בכוונת מרמה, המבטח יהיה פטור מחבותו.
כך גם אם מקרה הביטוח נגרם בידי המבוטח או בידי המוטב, במתכוון או בזדון, שאז המבטח יהיה פטור מחבותו.