מועד לתשלום תגמולי ביטוח

המבטח צריך לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 ימים מיום שהיו בידיו כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. עם זאת, במקרה שקיימים תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת, המבטח ישלם אותם תוך 30 יום מיום שנמסרה לו תביעה לתגמולי ביטוח.