הקטנת נזק

הקטנת נזק
לגבי ביטוח שבו סכום הביטוח או תגמולי הביטוח הם לפי שיעור הנזק, ולא סכום קבוע מראש, המבטח אינו חייב לשלם תגמולי ביטוח עבור נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט. אם בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, המבוטח או המוטב הוציאו הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייבו לשם כך בהתחייבויות סבירות, המבטח חייב לשפות אותם, אם נמנע הנזק או הוקטן וגם אם לא, וזאת אף מעל לסכום הביטוח.

התיישנות ביטוח

יש לציין שעל פי דין, תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. זאת בניגוד לעניינים כספיים מסוימים אחרים שתקופת ההתיישנות לגביהם רחבה יותר.

מועד לתשלום תגמולי ביטוח

המבטח צריך לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 ימים מיום שהיו בידיו כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. עם זאת, במקרה שקיימים תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת, המבטח ישלם אותם תוך 30 יום מיום שנמסרה לו תביעה לתגמולי ביטוח.

מרמה וזדון בביטוח

מרמה בביטוח
בכל מקרה שבו המבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או העלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, או לא קיימו את חובתם לסייע למבטח בבירור אחריותו, והדבר נעשה בכוונת מרמה, המבטח יהיה פטור מחבותו.
כך גם אם מקרה הביטוח נגרם בידי המבוטח או בידי המוטב, במתכוון או בזדון, שאז המבטח יהיה פטור מחבותו.