הקטנת נזק

הקטנת נזק
לגבי ביטוח שבו סכום הביטוח או תגמולי הביטוח הם לפי שיעור הנזק, ולא סכום קבוע מראש, המבטח אינו חייב לשלם תגמולי ביטוח עבור נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט. אם בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, המבוטח או המוטב הוציאו הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייבו לשם כך בהתחייבויות סבירות, המבטח חייב לשפות אותם, אם נמנע הנזק או הוקטן וגם אם לא, וזאת אף מעל לסכום הביטוח.

מועד לתשלום תגמולי ביטוח

המבטח צריך לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 ימים מיום שהיו בידיו כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. עם זאת, במקרה שקיימים תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת, המבטח ישלם אותם תוך 30 יום מיום שנמסרה לו תביעה לתגמולי ביטוח.

מרמה וזדון בביטוח

מרמה בביטוח
בכל מקרה שבו המבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או העלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, או לא קיימו את חובתם לסייע למבטח בבירור אחריותו, והדבר נעשה בכוונת מרמה, המבטח יהיה פטור מחבותו.
כך גם אם מקרה הביטוח נגרם בידי המבוטח או בידי המוטב, במתכוון או בזדון, שאז המבטח יהיה פטור מחבותו.

הודעה על קרות מקרה ביטוח

הודעה על קרות מקרה ביטוח
אם חס וחלילה קרה מקרה הביטוח, המבוטח ו/או המוטב חייבים להודיע על כך למבטח מייד לאחר שנודע להם על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח. Continue reading “הודעה על קרות מקרה ביטוח”

חוזה ביטוח

חוזה ביטוח
על פי החוק הישראלי, כולל חוק חוזה הביטוח, התשמ’א – 1981, חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב. Continue reading “חוזה ביטוח”