ביטוח הוא עיסקה לכל דבר

התקשרות בביטוח או חוזה ביטוח או פוליסת בטוח היא עסקה לכל דבר.
הצדדים להסכם הם המבטח והמבוטח.
כל צד להסכם לוקח על עצמו התח ייבויות מצד אחד, ומקבל זכויות מצד שני.

להמשך קריאהביטוח הוא עיסקה לכל דבר