הודעה על קרות מקרה ביטוח

הודעה על קרות מקרה ביטוח
אם חס וחלילה קרה מקרה הביטוח, המבוטח ו/או המוטב חייבים להודיע על כך למבטח מייד לאחר שנודע להם על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח.

להמשך קריאההודעה על קרות מקרה ביטוח